Sunday, 24/10/2021 - 21:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoàng Nông

QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NÔNG

QUY CHẾ

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-MN ngày 18/9/2017

của Trường mầm non Hoàng Nông)

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ một số Điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quy định Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện Đại Từ kèm theo Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của Chủ tịch UBND huyện Đại Từ;

Căn cứ Công văn số 1946/HD-PGDĐT ngày 13/10/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018;

Trường Mầm non Hoàng Nông xây dựng Quy chế Thi đua, Khen thưởng như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này nhằm cụ thể hóa các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Nhà nước áp dụng trong nhà trường, với mục tiêu đổi mới phương thức đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo hướng công khai, dân chủ, công bằng; khuyến khích mọi cán bộ, viên chức, người lao động trên các cương vị công tác luôn cố gắng thi đua vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Phạm vi điều chính.

Quy chế này điều chỉnh công tác thi đua - Khen thưởng trong Trường Mầm non Hoàng Nông.

Điều 3. Đối tượng áp dụng.

Áp dụng đối với cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoàng Nông được hưởng lương từ ngân sách nhà nước (kể cả hợp đồng với huyện).

Điều 4. Hình thức tổ chức thi đua.

1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua được tổ chức thực hiện hàng tháng, quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.

2. Thi đua theo đợt là hình thức thi đua được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ công tác, trọng tâm theo từng giai đoạn và thời gian xác định.

Điều 5. Đăng ký thi đua.

Tháng 10 hàng năm, nhà trường phát động tổ chức cho tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua để phấn đấu và làm cơ sở bình xét cuối năm.

Các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua vào đầu năm học (tháng 9) để phấn đấu và làm cơ sở bình xét hàng tháng, quý, cuối năm học (tháng 5) để nhà trường lấy số liệu tổng hợp, đăng ký thi đua lên cấp Phòng cho tập thể, cá nhân. Tập thể, cá nhân nào không đăng ký thi đua thì không xét tặng danh hiệu thi đua.

Điều 6. Nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng.

1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng thường xuyên hàng năm phải căn cứ vào biểu điểm thi đua của cá nhân trong từng tháng học kỳ và cả năm. Số điểm thi đua là kết quả tổng hợp đánh giá mức độ chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần đoàn kết tương trợ phối hợp trong công tác; tham gia các phong trào thi đua; kết quả của việc học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tu dưỡng về đạo đức lối sống và năng lực lãnh đạo, điều hành. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Khi xét khen thưởng người đứng đầu tổ, khối mảng phụ trách phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

2. Căn cứ vào phong trào thi đua, các cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua.

3. Bình xét công khai, chính xác, bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích.

4. Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thường xuyên được bình xét vào cuối năm học. Các hình thức khen thưởng đột xuất được bình xét sau mỗi đợt thi đua hoặc sau khi phát sinh hành động, việc làm xứng đáng được khen thưởng kịp thời.

Điều 7. Trách nhiệm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Mầm non Hoàng Nông

1. Xem xét, thẩm định, bình xét, đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

2. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý, năm.

3. Hướng dẫn, tổ chức việc triển khai các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng của cấp trên.

4. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu nhà trường sơ, tổng kết các phong trào thi đua; đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng phong trào thi đua, các điển hình tiến tiến trong toàn trường.

Điều 8. Quỹ khen thưởng

Quỹ khen thưởng được trích một phần trong quỹ ngân sách dành cho chi thường xuyên, được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Chương II

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 9. Danh hiệu thi đua.

1. Danh hiệu thi đua cá nhân gồm:

a. Lao động tiên tiến

b. Chiến sĩ thi đua cơ sở

c. Chiến sĩ thi đua cấp thành phố

d. Chiến sĩ thi đua toàn quốc

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

a. Tập thể lao động tiên tiến

b. Tập thể lao động xuất sắc

c. Cờ thi đua của UBND tỉnh

d. Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT  

Điều 10. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân.

1. Danh hiệu Lao động tiên tiến

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị. Không vi phạm các qui định chung của Ngành, các cuộc vận động.

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; có lối sống lành mạnh, được mọi người tín nhiệm. Cụ thể một số nội dung cần đạt:

*Đối với cán bộ quản lý:Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, có lối sống lành mạnh;hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao, có ý thức tích cực trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính nâng cao năng suất lao động; có đạo đức, có lối sống lành mạnh. Kết quả đánh giá chuẩn Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) đạt từ Khá trở lên.

*Đối với giáo viên:Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, có lối sống lành mạnh;hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,đạt năng suất và chất lượng cao, cụ thể là: thực hiện đúng đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế, qui định của ngành như: soạn bài, thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá trẻ, sử dụng đồ dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo qui định; chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻđạt chất lượng tốt trong cả năm học, nhất là thông qua các kỳ hội thi GVDG, thao giảng được đồng nghiệp đánh giá xếp loại và suy tôn; đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh theo mục tiêu chương trình giáo dục Mầm non, tổ chức, quản lý tốt học sinh, quan tâm học sinh cá biệt (nếu có), chăm lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường. Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên đạt từ Khá trở lên.

- Trong năm học, cá nhân phải có đăng ký thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được bình chọn trong số những người hoàn thành nhiệm vụ được giao mới được xét công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Không vi phạm các chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành.

- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

- Trong năm, gia đình đạt “Gia đình văn hóa”.

* Lưu ý:

- Đối tượng là nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu bị thương tích cần được nghỉ để điều trị bệnh theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xéttặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Các cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm nếu đạt kết quả từ Khá trở lên thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên có kết quả đạt loại Khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương với danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; Vi phạm pháp lệnh dân số, quy định của Đảng, Nhà nước, các quy định của ngành.

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

- Được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, và có các tiêu chuẩn sau:

+ Cá nhân có đăng ký thi đua đầu năm mới được xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

+ Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

+ Thực hiện tốt cuộc vận động của ngành và cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

+ Bản thân phải được tập thể tín nhiệm, có nhiều thành tích nổi trội và được tập thể tín nhiệm trên 50%.

Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục… được Hội đồng khoa học công nghệ ngành GDĐT thẩm định công nhận đạt (hoặc đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên).

+ Kết quả đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên đạt loại Xuất sắc.

3. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:

- Có 3 lần liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

- Là cá nhân  tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tập thể suy tôn.

+ Đối với giáo viên: Có hiệu quả đào tạo cao nâng chất lượng từ thấp lên bậc cao hơn (nhiều học sinh xếp loại học lực giỏi, nhiều học sinh giỏi đạt giải). Sẵn sàng dạy có hiệu quả những giờ minh hoạ, giờ mẫu cho các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học trong phạm vi toàn trường.

+ Đối với CBQL và các đối tượng khác (Bí thư Đoàn TN, cán bộ nhân viên hành chính): Công tác mình  phụ trách có hiệu quả cao, vượt trội, hoặc có mặt công tác thật sự xuất sắc. Nếu là hiệu trưởng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị xét công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhất thiết năm đề nghị, đơn vị phải đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

 - Được ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng thi đua cấp trường, ngành giới thiệu.

* Những trường hợp cá nhân không được bình xét danh hiệu "chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" khi đơn vị không đạt các xếp loại đánh giá sau:

+ Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) khi đơn vị không đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc";

+ Chủ tịch Công đoàn khi Công đoàn không đạt "Vững mạnh Xuất sắc";

+ Bí thư Chi bộ khi Chi bộ không đạt "Trong sạch Vững mạnh";

+ Bí thư Chi đoàn khi Chi đoàn không đạt "Chi đoàn  mạnh";

4Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 21 và 22 Luật Thi đua, Khen thưởng; khoản 1 Điều 15 và  khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-BNV.

Điều 11. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với tập thể.

1. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến": được xét tặng hàng năm cho các tập thể đạt 04 tiêu chuẩn sau:

a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" được thực hiện theo quy định tại các Điều 27 và 28 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét đề nghị cấp trên công nhận cho các tập thể đạt tiêu chuẩn sau:

a. Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến";   

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";

d. Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

g. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

e. Không xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" đối với đơn vị có các trường hợp sau: Đơn vị có đơn thư phản ánh, khiếu nại tố cáo; Có cá nhân vi phạm kế hoạch hóa gia đình được quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

3. Danh hiệu "Cờ thi đua của tỉnh": được xét tặng hàng năm cho những tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại các Điều 25 và 26 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét đề nghị cấp trên tặng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn sau:

a. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm: là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh;

b. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong tỉnh học tập.

c. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Chương III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 12. Tiêu chuẩn huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Kỷ niệm chương tặng cho các tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định tại chương III, Luật Thi đua-Khen thưởng và chương III, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

Điều 13. Những tập thể và cá nhân được xét để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với cá nhân:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.

b. Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện xuất sắc các cuộc vận động của ngành và học tập làm theo tư tưởng, tấm gương,  đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Đối với tập thể:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành hoặc tỉnh phát động.

b. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

c. Nội bộ đoàn kết, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

d. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

e. Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo còn được xét và đề nghị khen tặng cho tập thể hoặc cá nhân lập được thành tích đột xuất.

Chương IV

QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 14: Đăng kí thi đua, theo dõi, đánh giá và bình xét thi đua

1. Đăng kí thi đua

Cán bộ, viên chức đăng kí danh hiệu thi đua vào đầu năm học trước khi tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức. Nếu không đăng kí thì Hội đồng TĐ-KT trường sẽ không xét thi đua cuối năm.

2. Theo dõi, đánh giá và bình xét thi đua

Tổ chức theo dõi thi đua thường xuyên trong đơn vị mình. Mỗi học kỳ một lần, các tổ chuyên môn, hành chính quản trị tổ chức họp đánh giá thi đua trước khi đưa ra Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường.

a) Các bước bình xét danh hiệu thi đua cuối năm

+ Bước 1: Cá nhân viết báo cáo thành tích thi đua (theo mẫu ).

+ Bước 2: Họp tổ chuyên môn, bình xét công khai những người đủ tiêu chuẩn và sau đó bầu bằng cách bỏ phiếu kín để khẳng định sự tín nhiệm của các thành viên trong tổ.

b) Các danh hiệu thi đua được bình xét và bầu theo trình tự

- Bình xét và bầu danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Bình xét và bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho những người đã đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Tập thể bỏ phiếu kín để xác nhận sự tín nhiệm của tổ. Kết quả bình xét và bầu danh hiệu thi đua được ghi vào biên bản, tổ chuyên môn thông qua và gửi về Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường.

c) Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường

- Họp xét công nhận các danh hiệu và hình thức thi đua.

- Công bố danh sách cá nhân và tập thể được khen thưởng trên website trường.

* Quy định chung của nhà trường:

+ Được nghỉ 3 ngày đối với các trường hợp sau: Bản thân kết hôn, chồng, con nằm viện hoặc cha mẹ chồng vợ, con chết.

+ Được nghỉ 1 ngày đối với các trường hợp sau: Bố mẹ chồng (vợ) ốm nằm viện hoặc anh chị em ruột có việc hiếu, hỉ.

+ CBGV, NV nghỉ ốm đau từ 3 ngày trở lên thì chuyển chế độ sang bảo hiểm theo quy định.

- Một đợt nếu nghỉ quá 03 ngày làm việc với lý do không trùng lặp với các quy định trên sẽ không xếp loại thi đua

- Một đợt thi đua xếp loại B trở xuống không xét danh hiêu LĐTT./.

Chương V

QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Điều 15. Quỹ thi đua khen thưởng.

Quỹ khen thưởng được trích một phần trong quỹ ngân sách dành cho chi thường xuyên, được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên của Hội đồng TĐ-KT của trường, thủ trưởng đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng.

2. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững chắc, toàn diện của trường.

3. Các Tổ chuyên môn, Tổ Hành chính, Tổ công đoàn, tổ chức vận động tổ viên đăng ký và tổ chức thi đua một cách thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác.

4. Hiệu trưởng có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai Quy chế này cho Cán bộ, viên chức và đăng tải trên trang Website của trường. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu công tác, Quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Đại từ (B/cáo);

- Các tổ chuyên môn (P/hợp);

- CBGV, NV (T/hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đồng Thị Tiến
Tác giả: Đồng Thị Tiến
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 460
Hôm qua : 438
Tháng 10 : 10.317
Năm 2021 : 69.272